Què és el dret a l’educació?

El dret a l’educació forma part dels drets econòmics, socials i culturals definits en la Declaració Universal dels Drets Humans. L’article 26 d’aquesta carta, signada en 1948, proclama: “Tots tenim dret a l’educació”. Des de llavors, aquesta consigna ha estat ratificada per una llarga sèrie de tractats internacionals. Però, què és el dret a l’educació exactament?

Què és el dret a l’educació?

Per començar, és important entendre la noció de “Dret Humà”. Un dret humà és tot aquell que s’adquireix pel simple fet de ser una persona. Tots els drets humans són universals. Això vol dir que, cada persona, pel sol fet de ser-ho, independentment de la nacionalitat, sexe, origen ètnic o idioma, té accés.

En altres paraules, l’educació no es considera un privilegi: és un dret humà. El dret a l’educació estableix que totes les persones tenen dret a rebre una educació primària gratuïta, és a dir a ingressar, romandre i graduar d’una escola.

Així mateix, han de comptar amb accés a l’educació secundària, universitària o altres tipus d’ensenyament superior. Tot això sense cap tipus de discriminació i amb la llibertat d’escollir una escola d’acord amb les pròpies conviccions morals o religioses.

També és indispensable que l’educació, tant pública com privada, compleixi amb els estàndards internacionals de qualitat i que les institucions educatives imparteixin el seu ensenyament d’acord amb les normes mínimes establertes per l’Estat.

Les Quatre A

Perquè tot això es compleixi a cabalidad, es requereixen quatre condicions bàsiques, anomenades “Les Quatre A” per les sigles en anglès. L’Estat, a través dels tractats internacionals, es compromente a que l’educació sigui:

– Disponible: impartida de manera gratuïta, l’Estat ha de proveir la infraestructura i els mestres nesesarios.

– Accessible: no discriminatòria i incloent amb tots els membres marginats de la societat.

– Acceptable: rellevant en el seu contingut, amb escoles segures i professors formats.

– Adaptable: actualitzada d’acord amb les necessitats i canvis de la societat.

El dret a l’educació procura que hi hagi equitat i igualtat d’oportunitats per a tothom. En el cas particular dels nens, pretén brindar les eines perquè ells desenvolupin al màxim el seu potencial, respectin els drets humans, als seus pares, a la seva pròpia cultura i als altres.

També, a través de l’escola, es busca preparar els nens perquè puguin enfrontar la vida d’una manera responsable i lliure, amb esperit de comprensió, tolerància i pau. Al final, aquest dret li apunta a la reducció de la pobresa, ja que l’educació incrementa les possibilitats d’obtenir una feina remunerada i guanyar-se bé la vida. Segons l’ONU, l’educació és un dels factors que més contribueix a reduir la pobresa i la fam al món.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *